تبلیغات
نام سرویس
مکان
قابل نمایش
سایز
قیمت ۱ ماهه
قیمت 2 ماهه
A1
 زیر هدر
 تمام صفحات
۴۶۸*۶۰
9هزار تومان
16 هزار تومان
A2
کنار هدر
تمام صفحات
۴۶۸*۶۰ 
13هزار تومان
22هزار تومان
A3
تبلیغات متنی
  _______
_______
2هزار تومان
3هزار تومان
B
قسمت حامیان
تمام صفحات
۵۰*۲۲۰
4 هزار تومان
6 هزار تومان
C
گوشه ی صفحه
تمام صفحات
۱۲0*240
6هزار تومان
10هزار تومان
D
پاپ آپ ، سی روزه
تمام صفحات
_______
17هزار تومان
30 هزار تومان